Podsumowanie wyników ankiety dla rodziców 

 Promocja zdrowia

   

          W ankiecie wzięło udział 147 rodziców z klas I - VI w pionie klas „a". Celem ankiety było zdiagnozowanie środowiska rodziców w sprawach dotyczących promocji zdrowia oraz zdobycie informacji niezbędnych przy opracowywaniu długofalowego programu promocji zdrowia w SP - 4 Koszalin.
          Wyniki ankiety świadczą o dużym zainteresowaniu rodziców sprawami zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania się. Są oni nie tylko biernymi propagatorami zdrowia, lecz także aktywnie biorą udział we wszelkich propozycjach dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego jak również mobilizują własne dzieci do udziału w zajęciach rekreacyjno - sportowych. 91% ankietowanych uważa iż szkoła powinna przystąpić do sieci szkół promujących zdrowie. Również bardzo wysoki procent badanych stwierdził, iż niezbędna jest współpraca szkoły z rodzicami i z instytucjami w zakresie promocji zdrowia.Większość ankietowanych (81%) uważa, że w szkole powinien zostać powołany szkolny koordynator d/s promocji zdrowia, a 83 % zadeklarowało pomoc i udział w spotkaniach tematycznych dotyczących zdrowego stylu życia. W punkcie 9 ankiety, osoby ankietowane opowiedziały się za tematyką, która winna być prowadzona podczas realizacji programu promocji zdrowia.
          Wg ilości zebranych głosów tematyka ta przedstawia się następująco:
a) bezpieczeństwo w szkole, na podwórku, na jezdni
b) ruch - sposób na zdrowie
c) higiena osobista i otoczenia
d) potrafię odmawiać
e) zdrowie psychiczne
          Z w/w wypowiedzi wynika, że ważny jest ruch jako sposób na zdrowie oparty na bezpieczeństwie i higienie. Bardzo ważna dla ankietowanych jest również profilaktyka zagrożeń (alkoholizm, narkomania, nikotynizm) jak również zdrowie psychiczne. W pytaniu 10 „inne uwagi", ankietowani opowiedzieli się za tym aby ze sklepiku szkolnego wycofać niezdrową żywność (chipsy, coca - colę), a wprowadzić w to miejsce zdrową żywność (jogurty, owoce, napoje niegazowane). Wiele osób opowiedziało się za zwiększeniem ilości godzin w - f i sportowych zajęć pozalekcyjnych
           Wnioski z przeprowadzonej ankiety:
- rodzice zawsze mobilizują i motywują dzieci do udziału w zajęciach rekreacyjno - sportowych
- rodzice służą przykładem dla swoich dzieci aktywnie spędzając czas wolny (rajdy, wycieczki, udział
w festynach, spacery itp.)
- rodzice jednoznacznie stwierdzili, iż promocja zdrowia winna być jednym z priorytetów działalności szkoły
- ankietowani uważają, że szkoła winna współpracować z instytucjami specjalistycznymi w zakresie
promocji zdrowia, a także sami chętnie będą służyć pomocą w realizacji tematyki prozdrowotnej.
- należy wykorzystać wysoką świadomość ankietowanych oraz chęć i zadeklarowaną pomoc w pracach na
rzecz promocji zdrowia

1. Czy Państwa dziecko chętnie bierze udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych?
a) TAK 135 odpowiedzi 91%
b) NIE 12 odpowiedzi

2. Czy aktywnie spędzają Państwo czas wolny (spacery, rajdy, wycieczki rowerowe itp.)?
a) TAK 120 odpowiedzi 82%
b) NIE 27 odpowiedzi
3. Czy Państwa zdaniem promocja zdrowia powinna być jednym z priorytetów działalności szkoły?
a) TAK 138 odpowiedzi 94%
b) NIE 9 odpowiedzi
4. Czy zdaniem Państwa szkoła powinna przystąpić do sieci szkół promujących zdrowie?
a) TAK 136 odpowiedzi 93%
b) NIE 11 odpowiedzi
5. Czy szkoła powinna współpracować z rodzicami w zakresie promocji zdrowia?
a) TAK 132 odpowiedzi 90%
b) NIE 15 odpowiedzi
6. Czy szkoła powinna współpracować z instytucjami w zakresie promocji zdrowia?
a) TAK 139 odpowiedzi 95%
b) NIE 8 odpowiedzi
7. Czy w szkole winien zostać powołany „szkolny koordynator d/s promocji zdrowia"?
a) TAK 120 odpowiedzi 81%
b) NIE 27 odpowiedzi
8. Czy wzięliby Państwo udział w spotkaniach tematycznych dotyczących promocji zdrowia?
a) TAK 122 odpowiedzi 83%
b) NIE 25 odpowiedzi
9. Proszę podkreślić jaką tematykę chcieliby Państwo zawrzeć w dziale „promocja zdrowia".
a) higiena osobista i higiena otoczenia 132 odpowiedzi
b) ruch - sposób na zdrowie 137 odpowiedzi
c) zdrowo się odżywiamy 105 odpowiedzi
d) bezpieczeństwo w szkole, na podwórku, w domu i na jezdni 140 odpowiedzi
e) zdrowe życie rodzinne 111 odpowiedzi
f) zdrowie psychiczne 88 odpowiedzi
g) przeciwstawiamy się złu 92 odpowiedzi
h) potrafię odmawiać 118 odpowiedzi
inne 
10. Inne uwagi, które chcieliby Państwo przekazać autorom ankiety
zlikwidować chipsy w sklepiku szkolnym - 3 odpowiedzi, likwidacja coca coli - 7 odpowiedzi, więcej zajf ć z wychowania fizycznego lub sportowych zajęć pozalekcyjnych - 10,
«